Kangasalan helluntaiseurakunnan kannatusyhdistys ry TIETOSUOJASELOSTE

Myllystenpohjantie 8

36200 Kangasala 25.4.2018

 

1. Rekisterin ylläpitäjä

Kangasalan Helluntaiseurakunnan Kannatusyhdistys ry

Myllystenpohjantie 8

36200 Kangasala

Puhelin: +358 44 377 2681

Y-tunnus 0613597-7

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Seurakunnan johtaja Mika Rantanen

Puhelin: +358 44 377 2681

(hallituksen puheenjohtaja ja tietosuojavastaava)

3. Rekisterin nimi

Kangasalan helluntaiseurakunnan kannatusyhdistys ry jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on seurakunnan jäsentietojen ylläpitäminen. Tarkoituksenmukainen viestintä esim. erilainen viralliset ilmoitukset, toiminnan ohjelma, yksittäisten jäsenten kohtaaminen (vuosipäivät ym. vastaava)

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilötiedot. Rekisteriin tallennetaan erikseen jäsenen antama lupa lähettää sähköpostiviestejä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenen yhteystiedot tallennetaan hänen yhdistykseen liittymisen yhteydessä (erillinen paperinen lomake, jossa hän antaa vapaaehtoisesti haluamansa tiedot itsestään). Tietokoneohjelmaan perustuva jäsenrekisteri (laadittu paperisen rekisterin pohjalta).

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta eikä siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi poikkeustapauksessa jäsenen sitä erikseen kirjallisesti pyytäessä.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisteri (sähköinen) on suojattu teknisesti. Kirjallinen rekisteri säilytetään lukitussa kaapissa toimistotiloissa.

Kullakin sähköiseen järjestelmään (koskien laissa tarkoitettua henkilötietoa) oikeutetulle on myönnetty käyttäjätunnus ja salasana. Heitä ovat seurakunnan johtaja ja yksi palkallinen työntekijä.

 

9. Tarkastusoikeus ja tietojen säilyttäminen

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tutustua omiin jäsentietoihinsa ja saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterin pitäjällä on vastuu tarkastaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys. Tarkastuspyyntö osoitetaan Kangasalan helluntaiseurakunnan kannatusyhdistys ry:n toimistoon ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Tiedot lähetetään asianosaiselle vain allekirjoitetun pyynnön saatuamme kuukauden määräajassa. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään.

 

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan jäsentietonsa virheellisen tiedon korjaamista, tietojen lisäämistä tai poistamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjaamispyyntö osoitetaan Kangasalan helluntaiseurakunnan kannatusyhdistys ry n toimistolle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina -ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”. Kangasalan helluntaiseurakunnan kannatusyhdistys ry ei käsittele henkilötietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

 

12. Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen tietosuoja/rekisteriseloste on nähtävissä Kangasalan helluntaiseurakunnan kannatusyhdistys ry n kotisivuilla.

 

13. Tietosuojaloukkausten käsittely

Tietoturvaloukkausilmoituksessa yhdistys sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin:

1) Tehdään viipymättä ilmoitus tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaisille, jossa annetaan kuvaus mahdollisuuksien mukaan loukkauksen kohteena olevien rekisteröityjen ryhmästä ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät.

2) Yhdistyksen vastuuhenkilönä toimii seurakunnan johtaja, joka toimittaa tiedot valvontaviranomaisille ja toimii tiedonvälittäjänä loukkauksen kohteena oleville.

3) Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset arvioidaan ja tehdään

toimenpiteet, joita rekisterin käsittelijä ehdottaa tai joita se on toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta ja tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi. Kangasalan helluntaiseurakunnan kannatusyhdistys ry on päivitetty 25.5.2018.

 

Käyttöoikeutesi eivät riitä kommentointiin